+A | پیش فرض | -A      

بیل برفروب V شکل

در طراحی  دستگاه این قابلیت ایجاد شده که باله های برفروب هرکدام بصورت مجزا قابلیت تنظیم و تغییر زاویه را داشته باشند بصورتی که اپراتور میتواند برفروب را به صورت زاویه چپ و راست ، Vو یا ^  تنظیم نماید. این برفروب بیشتر در مکانهای خاص قابل استفاده میباشد.

این دستگاه دارای سه جک می باشد، دو جک جهت تغییر زاویه باله ها و یک جک جهت بالا و پائین بردن دستگاه میباشد که همگی توسط یک دستگاه پاورپک برقی تأمین میگردند و از داخل کابین راننده توسط یک عدد جوستیک قابل کنترل میباشد.