+A | پیش فرض | -A      

جدا ساز نوری

یکی از مهمترین عوامل تصادف در جاده ها در هنگام شب آزار چشم راننده توسط نور چراغ اتومبیل هایی میباشد که از سمت مقابل در حال حرکت می باشند. هم اکنون در کشور برای رفع این مشکل از درختچه ها و فضای سبز بین جاده ها استفاده میکنند که هزینه نگهداری بالایی دارد و علاوه بر آن به خاطر شرایط آاب و هوایی و همچنین نیاز به فضای مناسب در همه جا قابل اجرا نیست و یا از بلوک های سیمانی بلند استفاده میگرددکه آن هم علاوه بر هزینه بر بودن خطر برخورد اتومبیل ها را بسیار زیاد میکند. جدا ساز نوری جاده ای برای اولین بار در کشور توسط شرکت ادوات راهداری شهاب طراحی و ساخته شده است.جدا ساز نوری ساخته شده توسط این شرکت موجب جلوگیری از عبور نور اتومبیل مقابل در جاده دو طرفه می گرددکه در نتیجه آن از آزار چشم راننده جلوگیری میکند.ضمنا به دلیل قابل انعطاف بودن در صورت برخورد به آن میزان صدمه وارده به اتومبیل و سرنشینان آن بسیار کاهش می یابد.