نمک پاش خاوری

نمک پاش خاوری

مشخصات فنی محصول

ابعاد جنس صفحه