درزین مسافری

درزین مسافری

درزین مسافری

مشخصات فنی محصول

ابعاد جنس صفحه